Sun Ra Arkestra – Live At Pit-Inn Tokyo, Japan, 8, 1988